محرک با کورس بلند

محرک های کورس بلند ویژه شیرهای کنترلی با کورس 20 تا 38 میلیمتر در انواع دو وضعیتی، سه وضعیتی و تدریجی هستند. این محرک ها برای کنترل دمای آب گرم و سرد در هوارسان ها و کلیه کویل های بزرگ مناسب می باشند.