محرک شیر

محرک شیر برای تنظیم شیرهای کنترل بصورت اتوماتیک می بایست با توجه به نوع شیر کنترل انتخاب گردد. کورس شیر، میزان نیروی مورد نیاز جهت باز و بسته شدن و نوع کنترل مورد نیاز آن که می‌تواند بصورت دو وضعیتی، سه وضعیتی و یا تدریجی صورت بگیرد. محرک ها در دو نوع دارای فنر برگشت یا بدون فنر برگشت نیز دسته بندی می‌شوند.