محرک دمپر

برای تنظیم دمپرها بصورت اتوماتیک محرکی مناسب است که اول میزان نیروی مورد نیاز جهت چرخش دمپر را داشته باشد و دوم نوع کنترل مورد نیاز آن ( دو وضعیتی، سه وضعیتی و یا تدریجی) را تامین نماید. محرک های دمپر در دو نوع دارای فنر برگشت یا بدون فنر برگشت نیز دسته بندی می‌شوند. برای فضاهایی که در صورت قطع شدن برق نیاز به ایزوله شدن دارند از محرک های دارای فنر برگشت استفاده می‌شود.