محرک (اکچویتور)

سیستم های کنترل پیشرفته بر اساس دریافت داده ها، انجام محاسبات و اصلاح خطای سیستم با تولید فرمان های مناسب عمل می کنند. در این میان محرک ها نقش بازوی توانمند یک سیستم کنترلی را ایفا می کنند. دست هایی که باید فرامین مغز سیستم را با دقت اجرا و شیرها و دمپر ها را برای تنظیم متغیر هایی مانند دما ، رطوبت و فشار باز و بسته کنند تا خطای سیستم را به حداقل برسانند.