سنسور و ترانسمیتر

کنترل دما، رطوبت، فشار و کیفیت هوا نیازمند اندازه گیری دقیق این پارامترها در محیط کاری و ارسال آن ها به کنترل هاست که این امر توسط سنسورها و ترانسمیترها میسر می گردد.