شیرهای کنترلی مستقل از فشار PICV

در سیستم های توزیع جریان متغیر، برای کنترل جریان عبوری از پایانه های حرارتی شیرهای کنترل دو راهه بکار گرفته می شوند. نسل جدید شیرهای کنترل دو راهه، شیرهای کنترل مستقل از فشار (PICV) هستند و از نظر عملکرد شامل یک شیر کنترل دما، یک شیر بالانس اتوماتیک و یک شیر تنظیم فشار در یک مجموعه واحد می باشند. بدین ترتیب علاوه بر کنترل جریان، بدون نصب شیرهای بالانس در هیچ نقطه ای از سیستم، بالانس دینامیکی با دقت بالا صورت می پذیرد. به دلیل عدم تأثیر نوسانات فشار، اقتدار (Authority) شیرهای کنترل مستقل از فشار 100% می باشد در حالی که شیرهای کنترل سنتی در بهترین حالت دارای اقتدار 50% هستند.

مزایا

  • ادغام شیر کنترل و شیرهای بالانسینگ در یک بدنه واحد
  • تنظیم اتوماتیک و خودکار جریان در تمامی حالات عملکرد، حتی در حالت پاره بار
  • سهولت برقراری بالانس هیدرولیک تنها بر اساس جریان عبوری طراحی
  • حذف تمامی شیرهای بالانس از خطوط اصلی، رایزرها، انشعابات و پایانه های حرارتی
  • ساده سازی طراحی سیستم، و حذف سیستم بازگشت معکوس
  • سهولت تنظیم شیرها و عدم پیچیدگی مرحله راه اندازی سیستم
  • عدم نیاز به محاسبات ضریب جریان شیر کنترل (Cv,Kv)
  • جلوگیری از پدیده Hunting محرک شیر و سندروم اختلاف دمای پایین چیلرها
  • 35% پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی پمپ ها