بالانس دینامیک با کنترل جریان

شیرهای بالانس دینامیک، در محدوده اختلاف فشار تعریف شده، به صورت خودکار، جریان ثابت را علیرغم نوسانات فشار در مسیرهای لوله کشی حفظ می کنند. این شیرها در سیستم های جریان ثابت و جریان متغیر با مدارهای متعدد کاربرد دارند و در انشعابات و پایانه های حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا

  • تنظیم اتوماتیک و خودکار جریان در تمامی حالات عملکرد، حتی در حالت پاره بار
  • سهولت برقراری بالانس هیدرولیک تنها بر اساس جریان عبوری طراحی
  • حذف شیرهای بالانس از خطوط اصلی و رایزرها و کاهش تعداد شیرهای بالانسینگ
  • ساده سازی طراحی سیستم و حذف سیستم بازگشت معکوس
  • سهولت تنظیم شیرها و عدم پیچیدگی مرحله راه اندازی سیستم
  • 35% پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی پمپ ها