بالانس استاتیک

با نصب شیرهای بالانس استاتیک، افت فشارهای متغیر در مسیرهای لوله کشی یکی شده و جریان و توزیع یکنواخت میسر می شود. 

مزایا

طراحی به جهت حصول اطمینان از جریان یکنواخت در بخش های مختلف
5% پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی

معایب

بالانس تنها در شرایط طراحی برقرار است (به طور کلی در بار کامل).
اختلاف دما در بین طبقات مختلف وجود دارد.
تنظیم شیرها نیازمند محاسبات پیچیده است.
اندازه گیری ها و تنظیمات پیچیده در مرحله راه اندازی ضروری است.