بالانس آب گرم مصرفی

جهت بالانسینگ سیستم گردش آب گرم مصرفی همچنین کنترل و حفظ دما نیاز به شیرآلات بالانس دارای استانداردهای آب مصرفی می باشد. بدین ترتیب با تنظیم دستی و یا اتوماتیک شیر (توسط محرک)، بالانس هیدرونیک جریان در گردش، برقرار و دما بر روی نقطه تنظیم دلخواه، دقیقا حفظ می گردد.