فن کویل در سیستم چهار لوله (محرک شیر از نوع قطع و وصلی ۲۳۰Vac)

 

 

  • ارسال فرمان سه دور کند، متوسط، تند به فن و فرمان قطع و وصل به شیرهای کنترل گرم و سرد توسط حلقه کنترلی PI از سنسور اتاقی/ سنسور کانالی هوای برگشت
  • قابلیت اتصال به سیستم BMS

 

کد شرح مدل
TE01 سنسور دمای اتاقی/

سنسور دمای اتاقی با کلید تغییر نقطه تنظیم دما/

سنسور دمای اتاقی با کلید تغییر نقطه تنظیم دما و کلید ۵ وضعیتی فن/

سنسور دمای کانالی جهت مسیر برگشت هوای فن کویل

T7460A1001/

 

T7460B1009/

 

T7460D1005/

 

PF20-65-2M

TV01 محرک ترمو الکتریکی سه وضعیتی جهت شیرکنترل گرمایش MT4-230 / MT8-230 / M5410L
شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده در سیستم جریان ثابت/ شیر کنترل دو راهه در سیستم جریان متغیر جهت کویل گرمایش VSOF3 / VSMF3

VSOF2 / VSMF2

TV02 محرک ترمو الکتریکی سه وضعیتی جهت شیرکنترل سرمایش MT4-230 / MT8-230 / M5410L
شیر کنترل سه راهه مخلوط کننده در سیستم جریان ثابت/ شیر کنترل دو راهه در سیستم جریان متغیر جهت کویل سرمایش VSOF3 / VSMF3

VSOF2 / VSMF2

DDC کنترلر میکروپروسسوری دیجیتالی و قابلیت برنامه ریزی و اتصال به سیستم BMS برای کنترل فن کویل، با قابلیت فرمان به شیر کنترل و فن سه سرعته W7754S2230